ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Zápis do 1. tříd v době koronaviru

1.3. 2021

1. zápis dětí do 1. tříd proběhne pravděpodobně bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze elektronicky, vaše podpisy na příslušné dokumenty získáme později. Zde si také v rezervačním systému určíte datum, kdy přijdete do školy podepsat dokumenty.

Město HK již mnoho let věnuje svým prvňáčkům Městskou kartu. Pokud máte o ni zájem, stáhněte si vedle těchto informací „Žádost o městskou kartu“, vyplňte, přiložte 1x fotografii 3,5 x 4,5 cm dítěte a přineste s sebou při podpisu dokumentů.

2. škola otevře maximálně 2 první třídy po 27 žácích, tj. maximálně 54 žáků do 1. tříd

3. elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021

Odkaz na elektronický zápis na ZŠ Sever: https://sirs.cz/zs-sever-hk-s13/zapis.htm

Nejprve kliknete na Zápis 1. tříd a po vyplnění a odeslání se zaregistrujete v rezervačním systému na podpis dokumentů, který je vpravo nahoře (vedle Zápis 1. tříd).

4. zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pátek 16. dubna 2021 od 16 – 17 hodin,

v sobotu 17. dubna 2021 od 9 – 10 hodin

5. k zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro zákonné zástupce, kteří přijdou osobně své dítě zapsat 16. – 17. dubna, ostatní předloží při podpisu žádosti o přijetí do školy

6. zapsané musí být všechny děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015

7. zápis musí provést i rodiče žáků po odkladu

8. rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Obě tato souhlasná doporučení musí rodič škole dodat bezodkladně

9. do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelem školy

1. přednostně budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 1/2020 ve znění pozdějších novel)

2. děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz. výše) přijímaných pro školní rok 2021 - 2022 dle těchto kritérií:

a)   dále pak sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021 - 2022 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208

            b)   losování

10. případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude v září 2021 ještě 6 let) budeme řešit individuálně telefonicky

11. výsledky zápisu, přijatí, případně nepřijatí – budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy 28. května 2021

Vyhrazujeme si právo na změny, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změní podmínky.


Výrobky dětí zaměstnanců IZS

4.3. 2021

Základní škola Sever je určena jako zařízení pro děti zaměstnanců IZS a dalších zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové. Kromě výuky děti vytvářejí různé výrobky. Prohlédněte si fotogalerii.

 

 


Zimní tvoření v družině 2021

4.3. 2021

Po vánočních prázdninách se děti navštěvující školní družinu pustily do výrobků zaměřených na zimní tématiku. Připomněly si také svátek Tří králů, masopustní zvyky a vyrobily drobné dárečky k Valentýnu.

 

 


O princezně Koroničce a její nevyléčitelné nemoci

22.2. 2021

Covid tu s námi je už rok...Ovlivňuje životy nás všech. A vstupuje i do fantazie dětí. Přečtěte si pohádku Elišky Gaberové ze 6. A, která na základě tvořivé online hodiny literatury napsala opravdu povedený příběh.

V jednom království jménem Korona žil král Covid XIX. se svou dcerou Koronou. Protože byla rozmazlená, museli jí všichni říkat princezno Koroničko ...


Nezbytná péče o děti na ZŠ Sever

30.10. 2020

Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 byla určena jako zařízení, pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové.

Provozní doba: 06:00 hodin do 18:00. Přihlášky prostřednictvím zaměstnavatelů na KÚ (Mgr. Martin Struna).
 

Od 4. 1. 2021 bude ZŠ Sever vykonávat nezbytnou péči o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

zaměstnanci obecní policie,

zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky,

příslušníky ozbrojených sil,

zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

zaměstnanci zařízení školního stravování,

zaměstnanci České pošty, s. p.

(dále jen „dotčení zaměstnavatelé“), a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení:

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy

PDF dokument, který určuje ZŠ Sever vykonávat nezbytnou péči, naleznete zde http://www.zssever.cz/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/urceni_skol.pdf 


Dětský ombudsman

12.2. 2021

Dětský ombudsman,

video představuje poutavou formou působnost veřejného ochránce práv, shrnuje způsoby, jak se na veřejného ochránce práv mohou děti obracet.

Video je dostupné zde:

https://www.youtube.com/watch?v=iiw2OM4jDbA


Biologická olympiáda 2021

8.2. 2021

Na konci března se bude konat školní kolo biologické olympiády, které má tři části - kvíz, poznávání přírodnin (on-line formou) a pokus v domácích podmínkách. Tématem letošního ročníku je "Těžký život ve vodě". V případě zájmu napište e-mail Mgr. Vašíčkové, jitka.vasickova@zssever.cz (6. a 7. ročník) nebo Mgr. Brůžové, zuzana.bruzova@zssever.cz (8. a 9. ročník). Těšíme se na všechny odvážlivce :)    ...

 


POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ 2021

1.2. 2021

Žáci prvních tříd s korunkami na hlavě si převzali své první vysvědčení. Děti dostaly také stavebnici, ze které si skládaly písmena a čísla. 

Blahopřejeme!

 

 


Pomoc školního psychologa

9.11. 2020

Milí žáci, rodiče a učitelé,

v této nelehké době Vám bohužel mohu nabídnout pouze telefonickou či online podporu. Pokud byste měli v souvislosti se současnou situací nějaké těžkosti se kterými Vám mohu touto cestou pomoci, tak budu k dispozici. Obrátit se na mě můžete kdykoliv emailem (leona.provaznikova@zssever.cz), ve  kterém je možné se domluvit na telefonickém kontaktu.

 Mgr. Leona Provazníková – školní psycholožka

Pro zobrazení celého článku klikněte na nadpis článku.


Vánoční tvoření 2020

21.12. 2020

Na blížící se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce se těší všechny děti. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak si čekání na Ježíška krátily děti ze školní družiny. 

 

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o